Alfawetenschappen
Bedrijfsleven
Bestuur
Bètawetenschappen TUE
Erfgoed
Gezondheidszorg en Welzijn
Kunst
Niet Wetenschappelijk Onderwijs
Nieuwe Brabanders
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landschap
Sport en Vrije tijd
Bedrijfsleven / Burgemeesters
discipline Welke bijdrage kunt u leveren - vanuit uw discipline - aan het Platteland van de toekomst?
A. Kemps Industrie Respect voor het platteland door industrie in industriële centra te concentreren
Platteland ontwikkeling als onderdeel van besteding resultaat
Recreatieve bestemming van het platteland als kennisplatform
Fons jacobs Burgemeesters Geef een dorp de kans om dorps te blijven > afspraken en regelgeving
Richt het landschap duurzaam in > maatregelen t.a.v. ecologie, hydrologie, herstel van beken en dalen
Beperk menselijke ingrepen en laat de mens vooral genieten > geen motoren of andere soorten bedreigers van de natuur, vooral menselijk.
Chris Voets Advies Kenniscentra vormen / krachten bundelen
Communicatie versterken
Leefbaarheid versterken - sturen demografische opbouw
Community gevoel
Platteland rol in ketens / samenleving transparant / zichtbaar maken
Mobiliteit van mensen minimaal op gelijk niveau
Behoud van natuurschoon
Rol van agrarische sector verbreden
Platteland helpen met kennis en kracht / rol zichtbaar maken
Eric Koopmanschap Literatuur Kunst kan helpen bij inrichting en ontwikkeling van buitengebied zowel - inhoudelijk (out of the box denken, aanspreken verbeeldingskracht) - vorm (zichtbaarheid)
Kunst bindt en brengt mensen in het buitengebied samen voor ontwikkeling, reflectie, debat.
Rutger van de Sande Fontys Hogeschool Ontwikkeling van "kernbewoners": inwoners die gebonden zijn aan plaats > burgerschap
Kennis van duurzaamheid inbrengen in gangbare onderwijspraktijk (werkgroep duurzaamheid)
Kreek Daey Ouwens Literatuur Schrijvers, dichters van het platteland meer betrekken bij poëzie - literatuurfestivals - vaak is het zo moeilijk voor een lezing in het platteland goede schrijvers uit te kunnen nodigen. Lange reistijden, geen mogelijkheid dezelfde avond weer terug te kunnen
Meer geld vrijmaken om een bezoek van een schrijver te kunnen realiseren - meer publiciteit te kunnen voeren om bezoekers te trekken
Cynthia Lieshout Ethiek en zorg Bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bewaken en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg handhaven of verbeteren. Planbare zorg - acute zorg
Bijv. Bevallingen concentreren in minder ziekenhuizen op grond van kwaliteitscriteria, nadeel: aanreistijden
Multidisciplinaire groepspraktijken, gezondheidscentra dichtbij
Fleur Besters Media Faciliteren ontmoetingsplaatsen, online, wijknieuws etc.
Kritisch volgen van ontwikkelingen om buitengebied te veranderen, verstedelijken etc., maatschappelijk debat aanjagen
Burgers informeren over die ontwikkelingen. Zelfbewustzijn activeren
Hen betrekken bij "de grotere regio" waarin ze wonen / verblijven
Digitaal correspondentschap > meer betrekken bij nieuwsvoorziening door ze in te zetten als burgerjournalisten
Debatten organiseren over toekomstplatteland
Historie verzamelen en online presenteren